REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego justgrey.pl jest Marta Gwiazda, z siedzibą przy ul.Kierbedzia 6/102, 00-728 Warszawa, Polska, NIP 9512234088, REGON 368901241, zwana dalej Sprzedawcą.

Ochrona danych osobowych

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.justgrey.pl w zakładce “Moje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.justgrey.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.justgrey.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.justgrey.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
  3. Składanie indywidualnych zamówień na projekty tworzone na specjalne zamówienie.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.justgrey.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.justgrey.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

W przypadku zamówień indywidualnych w formie elektronicznej, projekty są przesyłane drogą mailową.

 1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (stworzenie projektu indywidualnego, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 2. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Justgrey wysyła towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (złożenia zamówienia w sklepie internetowym, lub zamówienia indywidualnego drogą mailową)
 4. Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, jeżeli klient o niej wspomni przy składaniu zamówienia i poda konieczne dane. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Justgrey zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy justgrey:

34 1950 0001 2006 0048 7406 0001

 1. Justgrey może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności podczas współpracy dotyczącej projektów tworzonych na zamówienie. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Justgrey i potwierdzone przez Klienta w umowie lub drogą mailową.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić wpłatę niezwłocznie.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy t.j. koszt wysyłki zakupionych towarów do Sprzedającego ponosi Klient.
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Justgrey nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Justgrey – ZWROT TOWARU

Ul. Kierbedzia 6/102

00-728 WARSZAWA

Tel. +48 602 789 568

e-mail: info@justgrey.pl


Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Justgrey.
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów i usług nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Justgrey z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kierbedzia 6/102, Polska, NIP 9512234088, REGON 368901241 a Klientami.
 3. Justgrey udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez właścicielkę firmy- Martę Gwiazda, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie internetowym oraz tworzone na indywidualne zamówienie powstają na podstawie odręcznych rysunków lub grafiki komputerowej zaprojektowanej przez Martę Gwiazda. W sklepie nie znajdują się prace innych artystów.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Justgrey; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Justgrey i; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek jakiegokolwiek urazu mechanicznego.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Justgrey oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji Justgrey, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Justgrey rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności nanoszenia na stworzony na zamówienie projekt okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:
  – klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Justgrey za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 7. Gdy podczas analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru justgrey stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności gdy towar został zmodyfikowany, Justgrey poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Justgrey kosztów.
 8. Justgrey nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Justgrey w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Justgrey – REKLAMACJE

Ul. Kierbedzia 6/102

      00-728 WARSZAWA

      Tel. +48 602 789 568

      e-mail: info@justgrey.pl


Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Justgrey, zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Justgrey, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy info@justgrey.pl , Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) W przypadku ich braku Justgrey rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać produkt na koszt Justgrey za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Justgrey uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.


Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Justgrey korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).

info@justgrey.pl

602789568

 1. Justgrey ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Justgrey ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 3. Justgrey informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.justgrey.pl.